Ogólne

Artykuł 1 Definicje:

W niniejszych warunkach obowiązują następujące definicje:

Wiltrade
“: prywatne przedsiębiorstwo Wiltrade Holland BV
“Druga strona”: każda
strona
, która zawiera umowę z Wiltrade lub z którą Wiltrade negocjuje zawarcie umowy.

Umowa
“: umowa na dostawę towarów i/lub świadczenie usług

Towary
“: maszyny i/lub akcesoria maszyn będące przedmiotem umowy.

Artykuł 2 Zastosowanie niniejszych warunków

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich (przedumownych) stosunków prawnych, w których Wiltrade działa jako sprzedawca towarów lub usługodawca.
Zastosowanie ogólnych warunków stosowanych przez drugą stronę zostaje niniejszym wyraźnie odrzucone.

Artykuł 3 Notowania i zawarcie umowy

  1. Wszystkie oferty i oferty Wiltrade są niezobowiązujące, chyba że w ofercie został ustalony termin akceptacji. Oferta lub oferta wygasa, jeśli produkt, którego dotyczy oferta, nie jest już dostępny w międzyczasie.
  2. Wiltrade nie może być utrzymywana w swoich notowaniach lub ofertach, jeśli druga strona może racjonalnie zrozumieć, że notowania lub oferty, lub ich część, zawierają oczywisty błąd lub opis.
  3. Ceny podane w ofercie lub ofercie nie zawierają podatku VAT i innych opłat rządowych, wszelkich kosztów ponoszonych w związku z umową, w tym kosztów podróży i zakwaterowania, wysyłki i kosztów administracyjnych, chyba że wskazano inaczej.
  4. Jeżeli akceptacja (niezależnie od tego, czy dotyczy to drugorzędnych punktów, czy nie) odbiega od oferty zawartej w ofercie lub ofercie, Wiltrade nie jest nią związana. Umowa nie zostanie wówczas zawarta zgodnie z niniejszą odbiegającą akceptacją, chyba że Wiltrade wskaże inaczej.
  5. Oferty lub oferty nie mają automatycznie zastosowania do przyszłych zamówień.
  6. Odbiegająca od siebie akceptacja drugiej strony liczy się jako zupełnie nowa oferta dla Wiltrade.

Artykuł 4 Dostawa

O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa odbywa się ex works. Dostawa następuje natychmiast po otrzymaniu uzgodnionej ceny zakupu przez Wiltrade. Druga strona jest zobowiązana do przyjęcia dostawy zakupionego towaru najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty dostawy. Jeżeli druga strona nie odbierze dostawy towaru w wyżej wymienionym terminie lub odmówi przyjęcia dostawy towaru lub zaniedba dostarczenie informacji lub instrukcji niezbędnych do dostawy, Wiltrade może rozwiązać umowę i może uznać zaliczkę za rekompensatę.

Artykuł 5 Czas dostawy

Uzgodniony czas dostawy nie jest terminem, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Druga strona musi przekazać Wiltrade pisemne powiadomienie o zwłoce i wyznaczyć rozsądny termin dostawy. Jeśli Wiltrade nie dostarczy towaru na czas, druga strona ma prawo rozwiązać umowę. Druga strona nie ma tego ostatniego prawa, jeśli jest w zwłoce.

Artykuł 6 Zawieszenie i rozwiązanie umowy

  1. Wiltrade jest uprawniona do zawieszenia wykonania zobowiązań lub rozwiązania umowy, jeżeli:
   • Druga strona nie wypełnia, nie w pełni lub nie terminowo wypełnia zobowiązań wynikających z umowy.
   • Po zawarciu umowy Wiltrade dowiaduje się o okolicznościach dających uzasadnione powody do obaw, że druga strona nie wypełni zobowiązań;
   • Druga strona została wezwana przy zawarciu umowy do złożenia zabezpieczenia w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy, a zabezpieczenie to nie zostało złożone lub jest niewystarczające;
   • W przypadku upadłości, wstrzymania płatności lub restrukturyzacji zadłużenia.
  2. Ponadto Wiltrade jest uprawniona do rozwiązania umowy, jeśli zaistnieją okoliczności, które są tego rodzaju, że wykonanie umowy jest niemożliwe lub jeśli zaistnieją inne okoliczności, które mają taki charakter, że nie można w uzasadniony sposób wymagać od Wiltrade niezmienionego utrzymania umowy.
  3. W przypadku rozwiązania umowy uwagi wynikające z umowy są natychmiast wymagalne i płatne. Jeśli Wiltrade zawiesi wypełnianie zobowiązań, zachowuje swoje prawa wynikające z prawa i umowy.
  4. Jeżeli Wiltrade przystąpi do zawieszenia lub rozwiązania, nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za odszkodowanie za szkody i koszty, które powstały w jakikolwiek sposób w wyniku.
  5. Jeżeli drugiej stronie można przypisać, że Wiltrade rozwiązuje umowę, druga strona jest zobowiązana do zrekompensowania Wiltrade szkód, takich jak koszty magazynowania, koszty transportu i utrata zysków, które Wiltrade ponosi natychmiast niż pośrednio w wyniku rozwiązania. Niezależnie od powyższego, strona pogodowa w każdym przypadku będzie winna karę w wysokości 10% uzgodnionej ceny zakupu, która to kara będzie natychmiast należna i płatna bez dalszego powiadomienia o zwłoce.
  6. Jeżeli druga strona nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy, Wiltrade jest uprawniona do rozwiązania umowy natychmiast i ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia z jej strony, podczas gdy druga strona jest zobowiązana, z tytułu niewykonania umowy, do zapłaty odszkodowania lub odszkodowania.

Artykuł 7 Gwarancje i odpowiedzialność

  1. Dane dotyczące oferty, takie jak właściwości, kolor, rozmiary, a także dane na stronie internetowej, w drukach, rysunkach i obrazach dostarczonych przez Wiltrade w momencie składania oferty, nie są dla niej wiążące i przekazywane w dobrej wierze.
  2. Po zawarciu umowy kupna uznaje się, że druga strona zna wszystkie ważne dla niej specyfikacje zakupionego przedmiotu.
  3. Wiltrade nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte i żywotność sprzedanych towarów po dostawie.
  4. Druga strona może dokładnie przetestować towar przed zakupem.
  5. Druga strona akceptuje zakupiony towar w stanie, w tym wszelkie znane i ukryte wady, ponieważ zastanie je w momencie dostawy.
  6. Po otrzymaniu rzeczy druga strona nie może już powoływać się na wady rzeczy.
  7. Wymiana zakupionych towarów jest możliwa bez zgody Wiltrade
  8. Wiltrade nie udziela żadnych gwarancji w jakimkolwiek sensie na towary sprzedawane przez Wilt i nie ponosi żadnej odpowiedzialności, chyba że doszło do umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.
  9. Jeżeli Wiltrade ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, wówczas odpowiedzialność wykonawcy będzie ograniczona do 15 000 euro,-, przynajmniej do tej części umowy, której dotyczy odpowiedzialność.
  10. Odpowiedzialność Wiltrade jest w każdym przypadku zawsze ograniczona do kwoty płatności ubezpieczyciela, w stosownych przypadkach.
  11. Wiltrade nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, ale co najwyżej za szkody bezpośrednie.
  12. Przez szkody bezpośrednie rozumie się wyłącznie uzasadnione koszty ustalenia przyczyny i zakresu szkody, o ile ustalenie dotyczy szkody w rozumieniu niniejszych warunków, wszelkie uzasadnione koszty poniesione w celu nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, o ile można je przypisać firmie Wiltrade oraz uzasadnione koszty, w celu zapobieżenia lub ograniczenia szkód, o ile klient wykaże, że koszty te doprowadziły do ograniczenia szkód bezpośrednich, o których mowa w niniejszych ogólnych warunkach.
  13. Wiltrade nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym szkody następcze, utratę zysków, utracone oszczędności i szkody spowodowane stagnacją działalności.

Artykuł 8 Przeniesienie ryzyka

Ryzyko utraty, uszkodzenia lub amortyzacji przechodzi na drugą stronę w momencie dostarczenia towaru drugiej stronie.

Artykuł 9 Zastrzeżenie własności

  1. Towary dostarczone przez Wiltrade pozostają własnością Wiltrade do czasu wypełnienia przez drugą stronę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy kupna zawartej z Wiltrade.
  2. Jeżeli Strona przeciwna nie wywiąże się ze swoich zobowiązań lub istnieje uzasadniona obawa, że tego nie zrobi, Wiltrade jest uprawniona do odebrania dostarczonych towarów, co do których przysługuje zastrzeżenie własności, o którym mowa w ust. 1, od drugiej strony lub osób trzecich, które przechowują rzecz w imieniu drugiej strony, lub do ich usunięcia. Druga strona jest zobowiązana do zapewnienia wszelkiej współpracy w tym zakresie pod rygorem grzywny w wysokości 10% należnej od niej kwoty dziennie.
  3. Jeżeli osoby trzecie chcą ustanowić lub dochodzić jakichkolwiek praw do towarów dostarczonych z zastrzeżeniem własności, druga strona jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym Wiltrade.
  4. Na pierwsze żądanie Wiltrade druga strona zobowiązuje się do:
   • Ubezpieczyć towary dostarczone z zastrzeżeniem własności i ubezpieczyć je od ognia, wybuchu i wody oraz od kradzieży, a także udostępnić polisę tego ubezpieczenia do kontroli;
   • Wszelkie roszczenia drugiej strony wobec ubezpieczyciela w odniesieniu do towarów dostarczonych z zastrzeżeniem własności do Wiltrade zastaw w sposób określony w art. 3:239 BW;
   • Zastaw na rzecz Wiltrade roszczenia, które druga strona uzyskuje wobec swoich klientów przy odsprzedaży towarów dostarczonych z zastrzeżeniem własności przez Wiltrade w sposób określony w art. 3:239 BW;
   • oznaczyć towary dostarczone z zastrzeżeniem własności jako własność Wiltrade;
   • Współpracować w inny sposób ze wszystkimi rozsądnymi środkami, które Wiltrade pragnie podjąć w celu ochrony swoich praw własności w odniesieniu do towarów i które nie będą bezzasadnie utrudniać drugiej stronie normalnej działalności.

Artykuł 10 Płatność

  1. Płatność musi zostać dokonana w terminie płatności faktury,
   • Za pomocą prawnego środka płatniczego w biurach Wiltrade
   • Przelewając należną kwotę na numer konta bankowego Wiltrade

   Po upływie daty wystawienia faktury druga strona pozostaje w zwłoce bez dalszego powiadomienia o zwłoce; druga strona jest uprawniona do rozwiązania umowy z chwilą zwłoki.

  2. W przypadku likwidacji, upadłości lub zawieszenia płatności drugiej strony lub gdy w stosunku do drugiej strony ogłoszono zastosowanie porozumienia w sprawie zmiany harmonogramu spłaty zadłużenia, zobowiązania drugiej strony będą natychmiast wymagalne i wymagalne.
  3. Wszelkie spory między kupującym a sprzedającym dotyczące jakości lub reklamacje złożone przez drugą stronę z innych powodów nie uprawniają kupującego do wstrzymania płatności.

Artykuł 11 (Koszty poboru)

Jeśli druga strona nie wypełni lub nie wypełni jednego ze swoich zobowiązań w terminie, wówczas oprócz uzgodnionej ceny druga strona zostanie obciążona kosztem:

 • Wszystkie koszty poniesione w związku z uzyskaniem płatności pozasądowej, w tym koszty sporządzenia i wysłania monitów, złożenia propozycji ugody i uzyskania informacji. W każdym razie druga strona, której nie można uznać za konsumenta, jest winna 10% uzgodnionej ceny zakupu. W przypadku konsumentów koszty pozasądowe oblicza się na podstawie dekretu w sprawie odszkodowania za pozasądowe koszty windykacji. Jeśli Wiltrade poniósł wyższe koszty, kwalifikują się one również do zwrotu.
 • Wszystkie koszty poniesione w celu uzyskania zadośćuczynienia prawnego.

Artykuł 12 Siła wyższa

  1. Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie zobowiązania i których nie można przypisać spółce Wiltrade. Obejmuje to (jeśli i w zakresie, w jakim okoliczności te uniemożliwiają lub nadmiernie utrudniają wykonanie świadczenia): strajki w firmach innych niż Wiltrade, nieprzewidywalną stagnację u dostawców lub innych osób trzecich, od których Wiltrade jest uzależniony, oraz ogólne problemy transportowe.
  2. Wiltrade ma również prawo powołać się na siłę wyższą, jeżeli okoliczności, które uniemożliwiają (dalsze) wykonanie świadczenia, wystąpią po wypełnieniu przez Wiltrade zobowiązania.
  3. W przypadku działania siły wyższej dostawy i inne zobowiązania Wiltrade zostaną zawieszone. Jeżeli okres, w którym Wiltrade nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu siły wyższej, trwa dłużej niż dwa miesiące, obie strony są uprawnione do rozwiązania umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania w takim przypadku.
  4. Jeżeli firma Wiltrade wywiązała się już częściowo ze swoich zobowiązań w momencie wystąpienia siły wyższej lub może tylko częściowo wywiązać się ze swoich zobowiązań, jest uprawniona do wystawienia faktury oddzielnie za już dostarczoną lub podlegającą dostarczeniu część, a druga strona jest zobowiązana do zapłaty tej faktury tak, jakby była to odrębna umowa. Nie dotyczy to jednak, jeśli część już dostarczona lub możliwa do dostarczenia nie ma niezależnej wartości.

Artykuł 13 Odszkodowanie

  1. Druga strona zwalnia Wiltrade z wszelkich roszczeń osób trzecich, które są bezpośrednio lub pośrednio, pośrednio lub bezpośrednio związane z wykonaniem umowy lub wynikają z przepisów prawa.
  2. Jeśli Wiltrade zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przez osoby trzecie z tego powodu, druga strona jest zobowiązana do udzielenia Wiltrade pomocy zarówno na zewnątrz, jak i w sądzie oraz do natychmiastowego zrobienia wszystkiego, czego można od niej oczekiwać w takim przypadku. Jeżeli druga strona nie podejmie odpowiednich środków, Wiltrade ma prawo, bez powiadomienia o zwłoce, zrobić to samodzielnie. Wszelkie koszty i szkody ze strony Wiltrade i osób trzecich wynikające z tego są całkowicie na koszt i ryzyko drugiej strony.

Artykuł 14. Prawo właściwe i właściwy sąd

  1. Wszystkie (przedumowne) stosunki prawne, których stroną jest Wiltrade, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu, nawet jeśli zobowiązanie jest w całości lub częściowo wykonywane za granicą lub jeśli strona zaangażowana w stosunek prawny ma tam miejsce zamieszkania.
  2. Sąd w miejscu prowadzenia działalności Wiltrade ma wyłączną jurysdykcję do rozpatrywania sporów, chyba że prawo stanowi inaczej.
  3. Niemniej jednak Wiltrade ma prawo przekazać spór do właściwego sądu zgodnie z prawem.
  4. Nie mają zastosowania postanowienia wiedeńskiej umowy o sprzedaży towarów, podobnie jak żadne przyszłe przepisy międzynarodowe dotyczące nabywania ruchomości, których skutki mogą zostać wyłączone przez strony.
   Wiltrade będzie przestrzegać obowiązujących zasad ochrony prywatności w najszerszym możliwym zakresie.

Artykuł 15. Lokalizacja i modyfikacja warunków

  1. Niniejsze warunki zostały złożone w Sądzie Rejonowym w Rotterdamie, Dordrecht.
  2. Niderlandzki tekst ogólnych warunków handlowych jest zawsze decydujący dla ich interpretacji.
Offerte Cart