Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Wiltrade’: de besloten vennootschap Wiltrade Holland BV
Wederpartij’: iedere partij die met Wiltrade een overeenkomst sluit, of met wie Wiltrade in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
Overeenkomst’: overeenkomst tot het leveren van zaken en/of Verrichten van diensten
Zaken’: de machines en/of toebehoren van machines, die Onderwerp uitmaken van de overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (precontractuele)rechtsbetrekkingen waarbij Wiltrade als verkoper van zaken of dienstverlener optreedt.
De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

  1. Alle offertes en aanbiedingen van Wiltrade zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt, indien het product waarop de offerte betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  2. Wiltrade kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of omschrijving bevat.
  3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en ander heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan is Wiltrade daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wiltrade anders aangeeft.
  5. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
  6. De afwijkende aanvaarding van de wederpartij geldt als een geheel nieuw aanbod aan Wiltrade.

Artikel 4 Aflevering

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering Ex Works. De aflevering vindt terstond plaats nadat de overeengekomen koopprijs door Wiltrade is ontvangen. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken uiterlijk binnen zeven dagen na aflevering af te nemen. Indien de wederpartij de zaken niet afneemt binnen voornoemde termijn of weigert de zaken af te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, kan Wiltrade de overeenkomst ontbinden en de aanbetaling als schadeloosstelling kunnen aanmerken.

Artikel 5 Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wederpartij dient Wiltrade schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor levering te geven. Blijft Wiltrade dan in gebreke tijdig te leveren, dan is de wederpartij gerechtigd de vereenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft dit laatste recht niet als hij in verzuim verkeert.

Artikel 6 opschorting en ontbinding van de overeenkomst

  1. Wiltrade is bevoegd de nakomingen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
   • De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
   • Na het sluiten van de overeenkomst Wiltrade ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
   • De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
   • In geval van faillissement, surseance of schuldsanering.
  2. Voorts is Wiltrade bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien zich andere omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wiltrade kan worden gevergd.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden dan zijn de opmerkingen die voortvloeien uit de overeenkomst direct opeisbaar. Indien Wiltrade de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
  4. Indien Wiltrade tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze aansprakelijk tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan.
  5. Indien het de wederpartij kan worden toegerekend dat Wiltrade de overeenkomst ontbindt, is de wederpartij gehouden Wiltrade de schade, zoals opslagkosten, transportkosten en winstderving, te vergoeden die Wiltrade direct dan welindirect lijdt ten gevolge van de ontbinding. De weerpartij is, ongeacht het voorgaande, in ieder geval een boete verschuldigd van 10% van de overeengekomen koopprijs, welke boete zonder nadere ingebrekestelling, direct opeisbaar is.
  6. Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt is Wiltrade gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Garanties en Aansprakelijkheid

  1. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, maten alsmede gegevens op de website, in drukwerken, tekeningen en afbeeldingen door Wiltrade bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en ter goeder trouw gegeven.
  2. Bij het sluiten van de koopovereenkomst wordt de wederpartij geacht bekend te zijn met alle voor hem van belang zijnde specificaties van de gekochte zaak.
  3. Wiltrade staat niet in voor verborgen gebreken en de levensduur van de verkochte zaken na levering.
  4. De wederpartij mag de zaken voor de koop uitgebreid testen.
  5. De wederpartij aanvaardt de gekochte zaken in de staat, inclusief eventuele bekende en verborgen gebreken, zoals hij deze aantreft te tijde van de levering.
  6. Na ontvangst van de zaak kan de wederpartij zich niet meer beroepen op eventuele gebreken van de zaak.
  7. Omruil van gekochte zaken is behoudens instemming van Wiltrade niet mogelijk
  8. Wiltrade verleent op de door haar verkochte goederen geen garanties in welke zin dan ook en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
  9. Indien Wiltrade aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot Euro 15.000,-, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  10. De aansprakelijkheid van Wiltrade is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
  11. Wiltrade is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, doch hooguit voor directe schade.
  12. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Wiltrade toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  13. Wiltrade is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8 Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop de zaken aan de wederpartij zijn geleverd.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

  1. De door Wiltrade geleverde zaken blijven het eigendom van Wiltrade totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Wiltrade gesloten koopovereenkomst is nagekomen.
  2. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Wiltrade gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
  3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Wiltrade daarvan per omgaande op de hoogte te stellen.
  4. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Wiltrade:
   • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-, en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
   • Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Wiltrade op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
   • De vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Wiltrade geleverde zaken te verpanden aan Wiltrade op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
   • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Wiltrade;
   • Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Wiltrade ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 10 Betaling

  1. Betaling dient te geschieden binnen de vervaldatum van de factuur,
   • Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Wiltrade
   • Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bankrekeningnummer van Wiltrade

   Na het verstrijken van de factuurdatum is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

  2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken zullen verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
  3. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper over kwaliteit of uit andere hoofde door de wederpartij ingediende reclames geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.

Artikel 11 (Incasso)kosten

Indien de wederpartij niet of niet tijdig een van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs voor rekening van de wederpartij:

 • Alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de wederpartij die niet als consument kan worden aangemerkt, 10% van de overeengekomen koopprijs verschuldigd. Voor consumenten worden buitengerechtelijke kosten berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien Wiltrade hogere kosten heeft gemaakt, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.
 • Alle kosten ter verkrijging van voldoening in rechte.

Artikel 12 Overmacht

  1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Wiltrade zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Wiltrade, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Wiltrade afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
  2. Wiltrade heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Wiltrade haar verbintenis had moeten nakomen.
  3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Wiltrade opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wiltrade niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  4. Indien Wiltrade bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13 Vrijwaring

  1. De wederpartij vrijwaart Wiltrade voor alle aanspraken van derden, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen of uit de wet voortvloeien.
  2. Indien Wiltrade uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Wiltrade zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wiltrade, zonder in gebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wiltrade en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle (pre-contractuele) rechtsbetrekkingen waarbij Wiltrade partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in he buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
  2. De rechter in de vestigingsplaats van Wiltrade is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.
  3. Niettemin heeft Wiltrade het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  4. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten
   Wiltrade zal voor zover mogelijk de van toepassing zijnde privacyregels in acht nemen.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Rotterdam, te Dordrecht.
  2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Offerte Cart